REGULAMIN AIRGROUND

REGULAMIN

wydarzenia fotograficznego „AirGround”

 

 • 1 Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki uczestnictwa w wydarzeniu fotograficznym (sesji zdjęciowej) o nazwie „AirGround”.
 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
  1. Wydarzeniu – należy przez to rozumieć sesję zdjęciową wykonywaną przez Organizatora;
  2. Organizatorze – należy przez to rozumieć Michała Niemczyka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą „BIUROMAG Michał Niemczyk” przy ul. Hiacyntów 2, 43 – 502 Czechowice – Dziedzice;
  3. Uczestniku – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która bierze udział w Wydarzeniu;
  4. Cyfrowym Znaku Wodnym – należy przez to rozumieć technologię służącą do oznaczania plików dźwiękowych oraz graficznych polegającą na umieszczeniu cyfrowego sygnału znakującego wewnątrz cyfrowej treści identyfikującej twórcę lub właściciela majątkowych praw autorskich.
 3. Wydarzenie odbywa się w dniach ………………………………………… w godzinach …………………………………………. Miejscem Wydarzenia jest ……………………………………………………………………………………………

 

 • 2 Cel Wydarzenia

Wydarzenie „AirGround” ma umożliwić Uczestnikom wykonanie sesji zdjęciowej w miejscu Wydarzenia celem stworzenia profesjonalnego materiału marketingowego dla lotnictwa General Aviation.

 

 • 3 Obowiązywanie Regulaminu
 1. Regulamin obowiązuje wszystkich Uczestników biorących udział w Wydarzeniu.
 2. Każdy Uczestnik, zarówno w czasie trwania Wydarzenia, jak i po jego zakończeniu, zobowiązany jest stosować się do postanowień Regulaminu oraz do regulaminu miejsca, w którym odbywa się Wydarzenie.
 3. Regulamin określa zasady uczestnictwa w Wydarzeniu oraz udostępniania fotografii wykonanych w czasie trwania Wydarzenia.

 

 • 4 Warunki uczestnictwa w Wydarzeniu
 1. Udział w Wydarzeniu podlega opłacie w wysokości ………………………………………… (słownie …………………………………………………………………………………) złotych.
 2. Uczestnikiem będącym osobą fizyczną może być wyłącznie osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych albo osoba posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, która posiada pisemną zgodę przedstawiciela ustawowego na udział w Wydarzeniu wraz z akceptacją postanowień Regulaminu oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”).
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie lub zgubienie przedmiotów stanowiących własność Uczestników Wydarzenia, jak również za szkody wyrządzone przez Uczestników podczas Wydarzenia.
 4. W związku z zagrożeniem COVID-19 Organizator nie zapewnia Uczestnikom maseczek ochronnych ani innych środków ochrony osobistej. Uczestnicy zobowiązani są posiadać maseczki ochronne i rękawiczki jednorazowe w liczbie zapewniającej możliwość bieżącej ich wymiany w toku Wydarzenia. W Wydarzeniu może uczestniczyć wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Uczestnicy cierpiący na schorzenia, których objawy mogą sugerować chorobę zakaźną, mają obowiązek zgłoszenia tego faktu Organizatorowi przed przystąpieniem do Wydarzenia.
 • 5 Zasady udostępniania zdjęć przez Uczestników
 1. Uczestnik zobowiązuje się udostępnić Organizatorowi fotografie wykonane w czasie Wydarzenia w rozdzielczości FHD:
 2. a) wraz z Cyfrowym Znakiem Wodnym Uczestnika oraz
 3. b) bez naniesionego Cyfrowego Znaku Wodnego Uczestnika.
 4. Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnego, niewyłącznego prawa do korzystania z majątkowych praw autorskich do fotografii wykonanych przez Uczestnika w czasie trwania Wydarzenia, przekazanych Organizatorowi zgodnie z § 5 pkt 1 a i b Regulaminu. Prawo to udzielane jest bez ograniczeń terytorialnych na następujących polach eksploatacji:
  1. utrwalanie i zwielokrotnianie fotografii – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
  2. wprowadzenie do obrotu oryginału albo egzemplarzy;
  3. publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
 5. Uczestnik wyraża zgodę na udostępnianie fotografii przez Organizatora zgodnie z § 5 pkt 1 a i b Regulaminu na profilach Organizatora na internetowych portalach społecznościowych (typu Facebook, Instagram) oraz domenach internetowych w celu promocji kolejnych wydarzeń organizowanych w przyszłości przez Organizatora.
 6. Uczestnik udostępniając fotografie na portalach internetowych zobowiązuje się do prawidłowego oznaczenia Organizatora, miejsca wykonania fotografii, osób i przedsiębiorców oraz właścicieli obiektów, które znajdują się na udostępnianej fotografii.
 7. Uczestnik wyraża zgodę na udostępnianie fotografii oznaczonych Cyfrowym Znakiem Wodnym, o których mowa w § 5 pkt 1a, na internetowych portalach społecznościowych przez Organizatora oraz innych Uczestników będących pilotami, przedsiębiorcami lub właścicielami obiektów, które znajdują na fotografii, z zastrzeżeniem zasad udostępniania fotografii określonych w Regulaminie.
 8. Uczestnik wyraża zgodę na udostępnianie fotografii nieoznaczonych Cyfrowym Znakiem Wodnym, o których mowa w § 5 pkt 1b, na portalach internetowych prowadzonych innych Uczestników będących pilotami, przedsiębiorcami lub właścicielami obiektów, które znajdują na fotografii, z zastrzeżeniem zasad udostępniania fotografii określonych w niniejszym Regulaminie.
 9. Organizator, jak i inne uprawnione do tego osoby, o których mowa w § 5 pkt 5 i 6 Regulaminu, udostępniając fotografię autorstwa Uczestnika, każdorazowo zobowiązani są do prawidłowego oznaczenia Uczestnika będącego autorem fotografii poprzez wskazanie jego danych, takich jak imię i nazwisko lub nazwa Uczestnika.
 10. Każdorazowe przekazanie lub korzystanie z autorskich praw majątkowych do fotografii wykonanych przez Uczestnika w czasie trwania Wydarzenia w sposób inny niż opisany w Regulaminie (w szczególności banery reklamowe, katalogi drukowane, katalogi elektroniczne) wymaga zawarcia odrębnej umowy z Uczestnikiem będącym autorem fotografii.
 11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód wyrządzonych wskutek zachowania stanowiącego naruszenia postanowień Regulaminu, w szczególności za przekazywanie licencji podmiotom trzecim.

 

 • 6 RODO

Klauzula informacyjna:

 1. Administratorem i podmiotem przetwarzającym dane osobowe jest Organizator.
 2. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO celem przetwarzania danych osobowych jest świadczenie przez Organizatora usług, które zostały szczegółowo określone w Regulaminie. Przetwarzanie danych osobowych następuje na podstawie każdorazowo wyrażonej przez Uczestnika zgody na przetwarzanie danych osobowych, do czego Organizator jest upoważniony zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Uczestnik ma prawo w każdym momencie do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych i żądania ich usunięcia przez Organizatora. Organizator zastrzega jednocześnie, że udział w Wydarzeniu w ramach świadczonej usługi przez Organizatora jest możliwy wyłącznie w przypadku wyrażenia przez Uczestnika wyraźnej zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych Uczestnika. Organizator informuje, że brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika uniemożliwi jego udział w Wydarzeniu.
 3. Pozyskane przez Organizatora dane osobowe Uczestników biorących udział w Wydarzeniu mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Organizatora, w szczególności dostawcom usług IT, wykonawcom usług konsultingowych, audytowych, świadczącym na rzecz spółki usługi prawne, marketingowe lub księgowo-kadrowe, jak również innym uczestnikom, którzy są pilotami, przedsiębiorcami lub właścicielami obiektów, które znajdują na fotografii, na co Uczestnik wyraża swoją zgodę. Podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Organizatorem lub niniejszego Regulaminu i wyłącznie na potrzeby, o których stanowi Regulamin.
 4. Organizator może przekazywać pozyskane od Uczestników dane osobowe do państw trzecich. W takim przypadku Organizator zapewnia odpowiedni poziom ochrony lub stosuje odpowiednie zabezpieczenia mające na celu ochronę pozyskanych danych osobowych.
 5. Dane osobowe dotyczące Uczestników mogą być przekazywane odpowiednim organom państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań. Przekazanie danych osobowych następuje na żądanie organu prowadzącego postępowanie oparte na obowiązującej podstawie prawnej uregulowanej w odrębnych przepisach stanowiących podstawę działania takiego organu.
 6. Pozyskane przez Organizatora dane osobowe Uczestnika przechowywane będą przez okres niezbędny do prawidłowego świadczenia usług. Po tym okresie pozyskane przez Organizatora dane osobowe Uczestnika zostaną trwale usunięte w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieupoważnionym. Warunkiem dalszego świadczenia przez Organizatora usług jest ponowne przekazanie aktualnych danych Uczestnika.
 7. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia oraz ograniczenia przetwarzania, a także do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez Organizatora danych osobowych.
 8. Uczestnikom przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego, jeżeli według Uczestników przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora narusza przepisy RODO.
 9. Organizator nie dokonuje automatycznego przetwarzania, w tym profilowania, danych osobowych pozyskanych od Uczestników.

 

 • 7 Postanowienia końcowe
 1. Organizator ma prawo do zmiany Regulaminu w trakcie trwania Wydarzenia.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie wydarzenia czy przełożenie terminu i zmiany miejsca imprezy z przyczyn niezależnych od Organizatora.
 3. Organizator ma prawo wykluczyć uczestnika ze startu w wydarzeniu, jeżeli jego zachowanie stwarzałoby zagrożenie dla innych uczestników bądź zakłócałoby jego prawidłowy przebieg.